James Stamp: Praktiske tips
(Det III i serien om Herbert L. Clarke's Technical Studies)

James Stamp (1904 -1985) er godt kjent for sin messingundervisning. Boka hans, Warm-ups + Studies, publisert av BIM, brukes over hele verden. I 1980 publiserte Brass Bulletin en serie artikler av Stamp, kalt Practical Hints (praktiske tips). Her viser han hvordan man kan praktisere Technical Studies av Herbert L. Clarke.

To eksempler fra artikkelserien:

First Study
Start med å renummere linjene i denne øvelsen på følgende måte: linje 13=1, linje 14=2, linje 12=3, linje 15=4, etc.

Eksempel: (linje 1 (13))
(Spilles legato)

Tillegget her (takt 2, de repeterte c - h) spilles kun første gang.

Second Study:
Velg først en enkel toneart får å bli kjent med den forenklede musikklinja.
For eksempel Nr. 37.:
(Spilles legato)

Gjenta så den originale linja. På tredje repetisjon, spill i dobbelt tempo.
Ved å praktisere på denne måten vil du lære å "plasere" og "sentrere" tonene riktigt og forbedre flyt, fleksibilitet og intonasjon.

Det er også flere artikler i denne serien i Brass Bulletin, men basert på disse 2 eksemplene kan du sikkert bruke Stamps ideer på egen hånd på de andre øvelsene i Technical Studies - for eksempel ved å renummerere linjene i øvelsene og bruke repetisjon og fermate tipsene.


o.j. 2001